Państwowy egzamin teoretyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest przez egzaminatora WORD. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego jest koniecznym warunkiem umożliwiającym przystąpienie do egzaminu praktycznego. Podstawą do uzyskania pozytywnego wyniku całego egzaminu jest uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminu teoretycznego i praktycznego.
Biuro obsługi osób zdających WORD po przyjęciu wymaganych dokumentów od osoby zdającej egzamin na prawo jazdy:

 1. Sprawdza prawidłowość ich wypełnienia i weryfikuje z dokumentem tożsamości;
 2. Rejestruje osobę w ewidencji osób egzaminowanych;
 3. Wyznacza termin egzaminu i wydaje zaświadczenie o jego wyznaczeniu.


Po wejściu do sali egzaminacyjnej egzaminator prowadzący egzamin sprawdza tożsamość osób oraz zgodność danych osobowych w dowodzie osobistym, paszporcie lub karcie pobytu z danymi zawartymi w systemie komputerowym i na liście osób zakwalifikowanych oraz przydziela osobie stanowisko egzaminacyjne podając jego numer.

Egzaminator wyjaśnia szczegółowe zasady egzaminu, podając:

 1. Zakres, formę i czas trwania;
 2. Kryteria oceny egzaminu;
 3. Sposób udzielania odpowiedzi i dokonywania poprawek;
 4. Informację o zakazie posługiwania się wszelkimi pomocami bądź opuszczania sali bez zgody egzaminatora pod rygorem przerwania egzaminu i uzyskania wyniku negatywnego.


Egzaminator upewnia się o zrozumieniu zasad egzaminu, które podał.

Po wykonaniu tych czynności egzaminator uruchamia urządzenie egzaminacyjne i obserwuje osoby zdające podczas trwania całego egzaminu.

FORMA I CZAS TRWANIA EGZAMINU TEORETYCZNEGO

 1. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu z użyciem komputerowego programu egzaminacyjnego i sprzętu w postaci komputera, monitora i specjalnej klawiatury egzaminacyjnej;
 2. Egzamin polega na udzieleniu odpowiedzi na 18 pytań wylosowanych przez system komputerowy;
 3. Udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w teście polega na wyborze  prawidłowych odpowiedzi z pośród trzech propozycji oznaczonych literami A,B,C. Jest to test wielokrotnego wyboru. To oznacza że odpowiedź prawidłowa może być jedna, dwie lub trzy;
 4. Błędem jest wybór niewłaściwej odpowiedzi lub nie wybranie wszystkich prawidłowych odpowiedzi. Pozytywne zaliczenie pytania egzaminacyjnego polega na zaznaczeniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi;
 5. Egzamin teoretyczny trwa 25min i dopuszcza się popełnienie 2 błędów. Znaczy to, że udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 16 pytań daje ocenę pozytywną. Osoba zdająca może wykorzystać cały przeznaczony na egzamin czas. Zwykle zdający potrzebują 10 – 15 minut na rozwiązanie całego testu.


ZAKRES EGZAMINU

Egzamin teoretyczny obejmuje wiadomości wymagane od kierowcy zdającego na prawo jazdy określonej kategorii. W tym przypadku jest to kategoria B. Egzamin obejmuje również wiadomości dotyczące jazdy z przyczepą lekką.
Wszystkie pytania zakwalifikować można do określonych kategorii. Komputer zawsze losuje określoną ilość pytań z każdej z tych kategorii.

Pytania nr 1 – 3 - znaki drogowe ogólnego stosowania
Pytania nr 4 – 6 – pierwszeństwo przejazdu, skrzyżowania, włączanie się do ruchu
Pytanie nr 7 – 8 - manewry na drodze (zmiana kierunku jazdy i pasa ruchu, wyprzedzanie)
pytanie nr 9 – zachowanie wobec innych (przejścia dla pieszych, przejazdy kolejowe)
Pytanie nr 10 – sytuacje nietypowe ( postój, zatrzymanie, holowanie, zachowanie
podczas wypadku)
Pytanie nr 12 – pierwsza pomoc przedlekarska
Pytanie nr 13 – prędkość i hamowanie
Pytanie nr 14 – znaki drogowe specjalistyczne
Pytanie nr 15 – 16 - używanie pojazdu (pojazdy uprzywilejowane, usuwanie  
pojazdów, dowody rejestracyjne)
Pytanie nr 17 – technika kierowania pojazdem
Pytanie nr 18 – obsługa techniczna pojazdu

Odpowiedzi na pytania należy kojarzyć z poszczególnymi przepisami prawa o ruchu drogowym a nie z obrazkami i zdjęciami w testach. Pamiętać w związku z tym należy, że takie samo zdjęcie lub rysunek może wystąpić z różnymi pytaniami i odpowiedziami. Należy zawsze i bezwzględnie czytać dokładnie pytania i odpowiedzi, zwracając uwagę na każde słowo.

SPOSÓB UDZIELANIA ODPOWIEDZI I DOKONYWANIA POPRAWEK

Po uruchomieniu programu komputerowego na monitorach stanowisk egzaminacyjnych pojawiają się dane identyfikacyjne osoby zdającej:
nazwisko i imię
PESEL
adres
kategoria prawa jazdy
Jeżeli osoba zdająca stwierdzi nieprawidłowości danych widocznych na monitorze, powinna zgłosić to egzaminatorowi.


Przed rozpoczęciem właściwego egzaminu na ekranie monitora pojawia się egzamin próbny, Służy do zapoznania się z działaniem klawiatury egzaminacyjnej. Nie jest on oceniany i nie ma wpływu na wynik egzaminu zasadniczego. Również udzielanie odpowiedzi na pytania egzaminu próbnego nie jest obowiązkowe.
Egzamin próbny uruchomiony jest po naciśnięciu przycisku START. Test ten trwa 5 minut i kończy się wraz z upływem tego czasu lub w momencie naciśnięcia przez osobę zdającą przycisku KONIEC. Czas pozostały do zakończenia testu próbnego widoczny jest na monitorze
Test próbny oznaczony jest na ekranie napisem PRÓBA a pytania są takie same dla każdej osoby.
Po zakończeniu testu próbnego system komputerowy generuje egzamin właściwy.


FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH PRZYCISKÓW KLAWIATURY EGZAMINACYJNEJA B C
klawisze udzielania odpowiedzi na pytanie. Naciśnięcie klawisza powoduje  
podświetlenie pola odpowiedzi na czarno.

POPRZEDNIE (TAK) – powoduje powrót do poprzedniego pytania i jego ponowne  
wyświetlenie wraz z udzielonymi odpowiedziami. Przycisk ten służy do powrotu do  
pytania, na które zdający udzielił już odpowiedzi i daje możliwość zmiany
odpowiedzi. Dokonuje się to poprzez naciśnięcie przycisku A, B, C co powoduje
anulowanie odpowiedzi i zmianę podświetlenia na białe a następnie naciśnięcie
przycisku A, B, C co powoduje udzielenie odpowiedzi i zmianę podświetlenia na
czarne.

NASTĘPNE (NIE) – powoduje przejście do pytania następnego i jego wyświetlenie

ZMIANA KATEGORII – występuje na ekranie tylko wówczas, gdy kandydat zdaje egzamin  
jednocześnie na więcej niż jedną kategorię prawa jazdy i daje kandydatowi
możliwość dowolnego przemieszczania się między pytaniami przypisanymi do  
testów różnych kategorii prawa jazdy.


Test zostanie zakończony po upływie 25 minut lub po naciśnięciu przez zdającego przycisku KONIEC. Ukaże się na ekranie pytanie „czy na pewno chcesz zakończyć test?” i możliwość wyboru odpowiedzi TAK lub NIE oraz informacje o tym na ile pytań brakuje odpowiedzi. Jeżeli zdający naciśnie przycisk NIE, to istnieje możliwość powrotu do pytań i kontynuowanie egzaminu. Przycisk TAK kończy egzamin.
Na ekranie pojawiają się wyniki końcowe, tzn. wynik egzaminu i ilość popełnionych błędów.

Po zapoznaniu się z wynikami zdający powinien zakończyć go klawiszem ZATWIERDŹ. Jeżeli tego nie zrobi, system zatwierdzi wynik egzaminu po upływie czasu przeznaczonego na egzamin.

Przez cały czas trwania egzaminu na ekranie pokazywany jest czas, jaki pozostał do końca egzaminu. Są także widoczne pola z numerami pytań. Pola pytań, na które udzielone zostały odpowiedzi zmieniają kolor z białego na czarny.

Po zakończeniu egzaminu, jego wyniki przesyłane są automatycznie do biura obsługi WORD a osoby, które zdały egzamin z wynikiem pozytywnym, czekają na egzamin praktyczny.


PRZEPROWADZENIE WEWNĘTRZNEGO EGZAMINU TEORETYCZNEGO DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA W OŚRODKU SZKOLENIA KIEROWCÓW

Wewnętrzny egzamin teoretyczny może być przeprowadzony przy użyciu testu komputerowego lub w formie testów pisemnych, jednak zakres części teoretycznej egzaminu, ilość pytań egzaminacyjnych, ich tematyka, sposób oceny egzaminu teoretycznego oraz czas jego przeprowadzenia musi być zgodny z zasadami przeprowadzenia państwowego egzaminu teoretycznego na prawo jazdy.
Jeżeli wynik egzaminu jest negatywny, instruktor prowadzący powinien ustalić wraz z osobą szkoloną zakres dodatkowego szkolenia i termin ponownego egzaminu wewnętrznego.
Umiejętność rozwiązania pytań testowych powinna być poparta i wynikać z rzetelnej znajomości przepisów ruchu drogowego.