BACK TO TOP

 • Fundusze Europejskie

  Firma zakończyła już realizację wszystkich projektów !

 • Kwalifikacja wstępna

  Kto, chcąc być kierowcą zawodowym, nie musi odbyć tego rodzaju szkolenia? Żadnej formie kwalifikacji wstępnej (wstępna, wstępna przyspieszona, wstępna uzupełniająca, wstępna uzupełniająca przyspieszona) nie podlegają osoby, które pracują lub zamierzają pracować w transporcie drogowym i które: uprawnienia kat. C lub C1 zdobyły do dnia 10.09.2009 roku (włącznie); uprawnienia kat. D lub D1 zdobyły do dnia 10.09.2008 roku (włącznie). Osoby te muszą jedynie w odpowiednich terminach ukończyć szkolenie okresowe. Osoby, które zdobyły uprawnienia po tych datach, jeśli nie planują pracy w transporcie drogowym, nie muszą kończyć kwalifikacji w żadnej formie,. Będą one „posiadaczami” poszczególnych kategorii prawa jazdy (C, D, C+E itd.) ale bez możliwości pracy na stanowisku kierowcy..

 • Platforma e-learningowa

  Firma POLCOM posiada autorską platformę e-learningową do prowadzenia szkoleń kierowców zawodowych z zakresu kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej oraz szkoleń okresowych. Nowością jest oferowanie szkoleń okresowych kierowców również w języku rosyjskim !!!

 • Prawo jazdy

  Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się zasady zdawania egzaminów na prawo jazdy. Również od stycznia na egzaminie państwowym jest tak zwana ekojazda. W ekodrivingu trzeba prowadzić auto tak, by ograniczyć zużycie paliwa. Żeby jeździć ekonomicznie, zdający będą musieli zmieniać biegi reagując na wskazania obrotomierza. Sprawdzana jest także umiejętność hamowania silnikiem.

 • Szkolenia okresowe kierowców

  Co 5 lat każdy kierowca zawodowy jest zobowiązany do potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniu okresowym. Po takim szkoleniu uzyskuje Świadectwo kwalifikacji zawodowej, które jest podstawą do uzyskania wpisu do prawa jazdy w postaci kodu 95. Kod 95 jest obowiązującym w świetle przepisów wpisem do prawa jazdy potwierdzającym posiadane kwalifikacje kierowcy zawodowego, niezbędne do wykonywania przewozów drogowych. Wpis taki potwierdza spełnienie wszystkich wymagań, które ma spełniać kierowca pracujący w transporcie drogowym. Wpis ma postać: „95.DD.MM.RRRR” – za liczbą 95 znajduje się data ważności uprawnień.

jesteśmy z Tobą zawsze kiedy tylko nas potrzebujesz ...

HOME

Zmiany na prawo jazdy od 04 czerwca 2018

Zmiany w Ustawie o kierujących pojazdami od 04 czerwca 2018

4 czerwca 2018 roku wchodzą w życie zmiany w Ustawie o kierujących pojazdami.
Nowelizacją przepisów objęte zostaną osoby, które odbiorą dokument prawa jazdy po 4 czerwca 2018 r.

Młodzi kierowcy

W świetle nowych przepisów pojawi się szereg nowych obowiązków i obostrzeń dla młodych kierowców.
Co się zmieni?

Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyska prawo jazdy kategorii B;

 1. Okres próbny dla osoby, która odzyska prawo jazdy po 4 czerwca, po stracie uprawnień;
 2. Możliwe przedłużenie okresu próbnego decyzją starosty;
 3. Kurs doszkalający oraz szkolenie praktyczne;
 4. Pojazd oznakowany nalepką zielonego listka;
 5. Ograniczenia prędkości;
 6. Zakaz podejmowania pracy zarobkowej.

Okres próbny będzie dotyczył również osób którym cofnięto prawo jazdy

Dodatkowy koszt dla przyszłego kierowcy około 300 zł

 1. Opłata za kurs dokształcający – do 100 zł
 2. Opłata za szkolenie praktyczne – do 200 zł

Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyska prawo jazdy kategorii B

Okres próbny będzie dotyczył wszystkich nowych kierowców, którzy po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kat. B i będzie trwał 2 lata począwszy od dnia, w którym  został jej wydany ten dokument.
Data zdania państwowego egzaminu na prawo jazdy nie jest datą wystawienia dokumentu, co oznacza, że zaliczenie egzaminu w ostatnich dniach przed  4 czerwca 2018 r. nie daje gwarancji, że kierowca uniknie okresu próbnego.
Posiadanie wieloletniego prawa jazdy innych występujących kategorii, nie zwalnia kierowcy z obowiązku odbycia okresu próbnego.

Okres próbny dla osoby, która odzyska prawo jazdy po 4 czerwca, po stracie uprawnień

Jeżeli osoba straciła uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B i odzyska je po 4 czerwca 2018 r. również będzie obowiązana, stosować się do ograniczeń i obowiązków okresu próbnego:

 1. poruszanie się z zielonym listkiem,
 2. ograniczenia prędkości,
 3. zakaz  pracy w charakterze kierowcy,
 4. kurs doszkalający oraz szkolenie praktyczne,
 5. przedłużenie okresu próbnego.

Możliwe przedłużenie okresu próbnego decyzją starosty

Przedłużenie okresu próbnego
Okres próbny może być przedłużony decyzją administracyjną wydaną przez starostę

 1. o kolejne 2 lata, jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełnił 2 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzonych mandatem karnym lub wyrokiem sądu
 2. o czas zatrzymania prawa jazdy

Kurs doszkalający oraz szkolenie praktyczne

W okresie próbnym  kierowca jest obowiązany odbyć między 4 a 8 miesiącem (licząc od dnia otrzymania prawa jazdy)

 1. kurs dokształcający z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego
 2. praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym

Kursy okształcające w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego będą prowadziły wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.
Praktyczne szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym będą prowadziły ośrodki doskonalenia techniki jazdy.
Zarówno udział w kursie, jak i w szkoleniu będzie odpłatny. Wysokość opłaty za kurs wyniesie 100 zł., zaś za szkolenie 200 zł.

Pojazd oznakowany nalepką zielonego listka

W okresie próbnym – przez pierwsze 8 miesięcy, kierowca obowiązany jest kierować wyłącznie pojazdem oznakowanym  z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej, z zielonym symbolem  liścia klonowego.
Taki symbol trzeba będzie posiadać na samochodzie niezależnie od tego, czy kierowca będzie poruszał się swoim, czy też cudzym autem.

Ograniczenia prędkości;

Ograniczenia prędkości
W okresie próbnym przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kierującego będą obowiązywały rygorystyczne ograniczenia prędkości.
Kierowca taki nie będzie mógł przekraczać prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.

Zakaz podejmowania pracy zarobkowej

Zakaz podejmowania pracy zarobkowej
W okresie próbnym przed upływem 8 miesiąca kierujący nie będzie mógł podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kat. B oraz osobiście wykonywać działalność gospodarczą polegającą na kierowaniu takim pojazdem.
Zakaz ten nie dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną.

Pozostałe zmiany

Punkty karne
Od 4 czerwca wchodzą również w życie zmiany dotyczące punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Art. 98 ustawy o Kierujących pojazdami mówi, że: kierowca, który kierując pojazdem popełnił naruszenie przepisów ruchu drogowego otrzymuje punkty odpowiadające temu naruszeniu - liczba punktów w skali od 0 do 10 w zależności od stopnia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i wagi naruszenia. W przypadku jednoczesnego popełnienia kilku naruszeń, punkty im odpowiadające sumuje się. Jeżeli suma punktów odpowiadających naruszeniom przekracza 10, osoba ta otrzymuje 10 punktów.
Informacje o otrzymanej liczbie punktów zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców usuwa się:
1)    z upływem roku od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia;
2)    po uzyskaniu informacji o ukończeniu przez kierowcę kursu reedukacyjnego
3)    po uzyskaniu informacji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem w trybie ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny.

Dane o ilości punktów, zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców usuwa się z upływem 5 lat od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia.

Kierowanie na kursy i badania
Kierowca może zostać skierowany na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, badania i kursy.
Decyzję o skierowaniu wydaje starosta:

 1. kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do ich kwalifikacji;
 2. badanie lekarskie, jeżeli:
  1. kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
  2. istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia;
 3. badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, jeżeli
  1. kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
  2. przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego,
  3. w okresie próbnym popełniła dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  4. kierując pojazdem spowodowała wypadek drogowy, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń.
 4. kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jeżeli:
  1. przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
  2. w okresie próbnym popełniła co najmniej dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
  3. kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, jeżeli kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Zatrzymanie prawa jazdy i cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami

Decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy wydaje starosta w przypadku gdy:
1)    upłynął termin ważności prawa jazdy
2)    osoba posiadająca prawo jazdy nie przedstawiła w wymaganym terminie zaświadczenia o ukończeniu:
a)    kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
b)    praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym
c)    kursów reedukacyjnych
3)    osoba posiadająca prawo jazdy nie przedstawiła w wymaganym terminie orzeczenia:
a)    lekarskiego
b)    psychologicznego
4)    kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym;
5)    kierujący pojazdem silnikowym przewozi osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym. Przepisu nie stosuje się, jeżeli liczba przewożonych osób nie przekracza:
a)    5 - w przypadku przewożenia ich autobusem
b)    2 - w przypadku przewożenia ich samochodem osobowym, samochodem ciężarowym

Decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami wydaje starosta w przypadku:
1) stwierdzenia:
a) na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
b) na podstawie orzeczenia psychologicznego istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
c) utraty kwalifikacji, na podstawie wyniku egzaminu państwowego
d) niezgłoszenia się we wskazanym terminie na egzamin
2) ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny. 3) popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
4) orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów;
5) kierowania pojazdem silnikowym w przedłużonym okresie
.

PYTANIA KONTROLNE /       KONTAKT    /    ODDZIAŁY